Payment Submission

* ต้องใส่ข้อมูล
** ต้องใส่ข้อมูลให้ตรงสลิป เพิ่อความรวดเร็วในการตรวจเช็ค

หากแจ้งชำระเงินไม่ได้ กรุณาแอดไลน์ของทางร้านเพื่อแจ้งชำระเงิน